• <rp id="vxxkd"></rp>

  <rp id="vxxkd"></rp>

  Pobierz

  Windows

  360 Total Security

  360 Total Security to darmowy program antywirusowy oferuj?cy jednolite rozwi?zanie zawieraj?ce ochron? i narz?dzia do optymalizacji komputera. Pobierz teraz, a zyskasz najlepsze narz?dzia optymalizacyjne i ca?kowit? ochron? przed wirusami, z?o?liwym oprogramowaniem i innymi pojawiaj?cymi si? zagro?eniami internetowymi.

  Uniwersalna aplikacja dla Windows 10

  360 Total Security jest w pe?ni zintegrowana z systemem Windows 10. Sprawd? kafelki systemu Windows, aby pozna? swój status ochrony i by? na bie??co z najnowszymi wiadomo?ciami na temat bezpieczeństwa i nowych zagro?eń.

  Mac

  360 Total Security dla komputerów Mac

  Wsz?dzie tam, gdzie u?ywamy internetowych po??czeń pojawiaj? si? te? zagro?enia. 360 Antivirus for Mac chroni przed kradzie?? to?samo?ci i phishingiem. U?yj narz?dzi Junk Clean i App Removal do usuwania aplikacji, zapewniaj?c sprawno?? i lekko?? dzia?ania komputera Mac.

  Aplikacje mobilne

  360 Security

  360 Total Security zadba równie? o bezpieczeństwo twojego telefonu. 360 Security for Android zawiera funkcje zabezpieczenia przed kradzie??, usuwania ?mieci, zwi?kszania pojemno?ci pami?ci i baterii oraz ochron? przed wirusami. Pobierz teraz w AppStore.

  Przegl?darka i dodatek

  Opera

  Opera to ?atwa w obs?udze przegl?darka, k?ad?ca nacisk na szybko?? i bezpieczeństwo, oferuj?ca bezpieczne po??czenia, ochron? przed z?o?liwym oprogramowaniem, darmow? sie? VPN tworz?c? bezpieczne ?rodowisko przegl?dania, a tak?e funkcje oszcz?dzania baterii, blokowania reklam, które zwi?kszaj? wydajno?? przegl?dania.

  360 Internet Protection

  360 Internet Protection jest wtyczk? do przegl?darki wykorzystuj?c? technologi? chmurow? do sprawdzania bezpieczeństwa odwiedzanych witryn, porównywania ich ze baz? adresów z?o?liwych stron i powiadamiania u?ytkownika w czasie rzeczywistym, chroni?c Ci? przed szkodliwymi witrynami.

  360 Anti-mining protection

  Wraz z rozwojem technologii cyfrowej waluty i technologii blockchain wiele stron internetowych zarabia zamiast na wy?wietlaniu reklam na wszczepieniu koparek kryptowalut. Je?li trafisz na stron? internetow? z wbudowanym skryptem kryptokoparki, nadmierne u?ycie procesora mo?e spowodowa? awari? systemu lub zdestabilizowa? dzia?anie komputera. Ochrona antykoparkowa przerwie dzia?anie skryptu, zapewniaj?c bezproblemow? prac? systemu i zapobiegnie nadmiernej utracie jego wydajno?ci spowodowane dzia?aniem koparek. Chocia? takie nieautoryzowane dzia?anie stron internetowych zajmuj?ce zasoby komputera nie wi??e si? z kradzie?? to?samo?ci lub naruszeniem prywatno?ci, ma jednak wp?yw na dzia?anie przegl?darki oraz wydajno?? komputera i powinno by? blokowane.

  Anty-Ransomware

  Ransomware Decryption Tool

  360’s Ransomware Decryption Tool to narz?dzie do deszyfrowania programów ransomware umo?liwiaj?ce odszyfrowywanie plików

  360 Document Protector

  360 Document Protector to pot??ne zabezpieczenie dokumentów. Monitorowanie w czasie rzeczywistym i automatyczne tworzenie kopii zapasowych skutecznie zapobiega przechwyceniu cennych danych przez oprogramowanie typu ransomware i inne zagro?enia.

  WannaCry Recovery Tool

  360 WannaCry Recovery Tool - to narz?dzie przywracaj?ce pliki po ataku WannaCry. Analizuje ono dok?adnie mechanizm wirusa, aby znale??

  NSA Cyber Weapons Defense Tool

  NSA Cyber Weapons Defense Tool - to narz?dzie, które potrafi oceni?, czy komputer jest odporny na ataki z hakerskiego arsena?u NSA. Po wykryciu luk w zabezpieczeniach u?ytkownicy mog? zastosowa? wszystkie aktualizacje zabezpieczeń niezb?dne do ochrony przed cyberatakami.

  CPU Vulnerability Assessment i Fix Tool

  Narz?dzie CPU Vulnerability Assessment i Fix Tool sprawdzaj?, czy w komputerze wyst?puj? luki w procesorze Intela, takie jak Meltdown lub Spectre, i pomaga pobra? i zainstalowa? nowe poprawki za jednym klikni?ciem.

  国产精品亚洲VA在线