• <rp id="vxxkd"></rp>

  <rp id="vxxkd"></rp>

  360 Total Security Premium

  Geli?mi?, ??k ve Reklams?z korumaya eri?in.

  Fiyatland?rma ve Planlara bak?n

  Güvenlik ve Performans Seviyesi Artt?rma!

  Gizlilik ?zleme Kar??t?

  ?nternet sitelerinin ?evrimi?i davran?? tarz?n?z? izlemesini ?nler ve sizi hedefli reklam ile gizlilik s?z?nt?s? riskinden uzak tutar

  Desktop Organizer

  Da??n?k masaüstünü bir tek t?klamayla düzenlemek ve temiz tutmak i?in geli?mi? bir masaüstü yard?mc?s?. Dosya arama, ekran g?rüntüsü k?sayolu, yap?lacaklar listesi y?netimi, günlük haberler ve daha pek?ok kullan??l? pencere gereci sunar.

  Veri Par?alay?c?

  Silindikten sonra. Gizli tutmak istedi?iniz ?eyler sabit sürücünüze eri?imi olan herkes taraf?ndan kurtar?labilir. Veri Par?alama silinen dosyalar? tamamen yok eder.

  Gizlilik Temizleyici

  PC'nizle bir ?eyler yapt?ktan sonra dijital ayak izi b?rak?yorsunuz demektir. Gizlilik Temizleyici; taray?c? ge?mi?i, program etkinlikleri, sistem ?al??t?rma ge?mi?i gibi izlerinizi tamamen ortadan kald?r?r.

  Disk Analizcisi

  Bir bak??ta disk alan?n?z? neyle kaplad???n?z? g?rüntüleyin. Dosyalar, alan?n?z? bo?altmak i?in temizleme i?leminin nereden ba?lat?laca?? ve kullan?lmayan ??eleri kolayca silmek i?in size fikir vererek boyut s?ralamas?na g?re s?ralan?r.

  Sürücü Güncelleyici

  Sürücü Güncelleyici, tüm sürücülerinizin güncellenmesini kolayla?t?r?r. Dahili yedekleme ?zelli?i, sürücülerin düzgün ?al??mamas? durumunda bir ?nceki sürüme geri d?nmenizi sa?layan bir ?nlem alma f?rsat? sunar.

  Güvenlik Duvar?

  Güvenlik duvar?, uygulamalar?n bant geni?li?i kullan?m?n? izler, toplam trafi?i k?s?r hale getirir. ?üpheli ?nternet eri?imini engelleyerek a? ileti?imlerinizi daha güvenli ve daha h?zl? hale getirir.

  Zamanlanm?? Temizleme

  PC'nizin ??p kutusu, ?nemsiz dosyalar? ve performans sorunlar? olmad???ndan emin olmak i?in otomatik olarak ?al??acak düzenli bir temizleme ayarlay?n.

  Daha fazla koruma ?zelli?ine bak?n

  • 5 ?düllü Güvenlik Motorlar?

   5 gü?lü güvenlik motoruyla donat?lan 360, yüksek bir virüs tespit oran? sunuyor. En sinsi k?tü yaz?l?mlar bile kendilerini gizleyemezler.

  • ?ok Katmanl? Güvenlik

   ?üpheli davran??lara sahip programlar tespit edildi?inde engellenir. K?tü ama?l? yaz?l?mlar iyi gizlenmi? olabilir, ancak 360 gizlenmek i?in hi?bir yer b?rakmaz.

  • Kimlik Av? ?nleyici

   Doland?r?c?lar, ki?isel bilgilerinizi ?almak i?in kimlik av? hileler kullanmaktad?r. 360, sahte e-postalar? ve güvensiz siteleri tespit eder, sizi aldatmalar?na engel olur.

  • Fidye Yazl?m? ?nleyici

   Fidye yaz?l?m?, bilgisayar?n?z? kilitlemeden bile engellenir. Su?lular senden bir kuru? bile alamazlar!

  • Sandbox

   Bilinmeyen bir kaynaktan gelen bir dosyan?n sisteminize zarar verip vermeyece?inden emin de?il misiniz? Sandbox, test etmek ve herhangi bir riski ortadan kald?rmak i?in izole bir ortam sunar.

  • Taray?c? Korumas?

   Bir siteyi ziyaret ettiniz ve aniden ana sayfa de?i?ti mi? 360, taray?c? ayarlar?n? kilitler ve sizi ana sayfa korsanl???ndan kurtarmaya zorlar.

  • Doküman Muhaf?z?

   Otomatik yedekleme ve ger?ek zamanl? izleme, sistem kazas?nda veri ka??rma, k?tücül müdahale veya veri kayb?na kar?? etkili bir ?ekilde koruma sa?lar.

  • ?zel Koruma

   Performans merakl?s? veya güvenlik takip?isi olabilirsin, her zaman koruma modu ?zelle?tirin ve tüm senaryolar alt?nda güvende.

  Reklams?z. Kesintisiz.

  Tehditlerden ve Reklamlardan Kurtularak ?zgür Olun.
  360 Total Security antivirüsünde reklamlar var, ancak bunlar ??kar?labilir.
  Reklams?z güvenli?in tad?n? ??karmak i?in Premium'a bugün yükseltin.

  Oyunlar ve Uygulamalara ?zel Teklifler

  Premium üyelere ?zel %80'e varan indirimler

  WPS Office 2016 Business

  Snap 10

  Burning Studio 18

  WordPerfect Office X8

  System Booster

  PowerDVD 17

  Painter 2017

  VideoStudio Ultimate X10

  Ashampoo? Photo Commander 15

  AfterShot Pro 3

  Driver Updater

  Adguard

  Glasswire Firewall

  Backup Pro 11

  Sticklypassword

  Empire

  Tanki X

  Canl? Temalar

  Güvenlik hi? bu kadar ??k olmam??t?
  Güvenlik canl? ve e?lenceli olabilir. Hareketli Temalar, yeni ve muhte?em bir deneyim getiriyor. ?lgi alan?n?z ne olursa olsun, her zaman zevkinize en uygun olan? bulabilirsiniz.

  Get 360 Premium Service

  Ayda 5?'dan daha az ?demeyle en iyi korumay? elde edin
  • 30 gün para iade garantisi
  • 3 cihaza kadar (Windows)
  • Teknik destek i?in ?ncelikli eri?im

  360 Total Security Almad?n?z m??

  ?ndir
  ?evrimd??? yükleyici

  国产精品亚洲VA在线