• <rp id="vxxkd"></rp>

  <rp id="vxxkd"></rp>

  360 Total Security Premium

  Truy c?p vào tính n?ng b?o v? tiên ti?n, phong cách và kh?ng có qu?ng cáo.

  Xem Báo Giá & các Ch??ng Trình

  M?c ?? b?o m?t và hi?u su?t lên!

  Trình ch?ng theo d?i s? riêng t?

  Ng?n ch?n các trang web theo d?i hành vi tr?c tuy?n c?a b?n, giúp b?n tránh nguy c? b? qu?ng cáo nh?m m?c tiêu và rò r? s? riêng t?

  Desktop Organizer

  Tr? ly màn hình nang cao ?? d?n s?ch màn hình l?n x?n b?ng m?t l?n nh?p chu?t và gi? cho màn hình lu?n g?n gàng. Cung c?p tìm ki?m t?p tin, l?i t?t ?nh ch?p màn hình, qu?n ly danh sách vi?c c?n làm, tin t?c hàng ngày và nhi?u ti?n ích h?u ích khác.

  Trình H?y D? Li?u

  Sau khi xóa, m?i th? b?n mu?n gi? bí m?t v?n có th? ???c kh?i ph?c b?i b?t c? ai có quy?n truy c?p vào ? c?ng c?a b?n. Trình H?y D? Li?u phá h?y hoàn toàn các t?p tin ?? xóa. M?t khi ?? b? xóa ?i, chúng s? ?i m?i.

  B?o v? s? riêng t?

  B?t c? khi nào b?n làm vi?c v?i máy tính, b?n ??u ?? l?i d?u v?t k? thu?t s?. Trình d?n d?p b?o v? riêng t? xóa b? hoàn toàn m?i d?u v?t c?a b?n, bao g?m c? l?ch s? trình duy?t, ho?t ??ng ch??ng trình, l?ch s? v?n hành h? th?ng.

  Trình phan tích ??a

  H?y xem qua nh?ng gì ?ang chi?m dung l??ng ??a c?a b?n. Các t?p ???c s?p x?p theo th? t? kích c?, cho b?n g?i y xem mình c?n b?t ??u d?n d?p nh? th? nào và d? dàng xóa các t?p kh?ng s? d?ng m?t cách d? dàng ?? gi?i phóng dung l??ng l?u tr? c?a b?n

  Trình c?p nh?t driver

  Trình c?p nh?t driver giúp d? dàng lu?n c?p nh?t cho t?t c? trình ?i?u khi?n c?a b?n.Tính n?ng sao l?u ???c tích h?p s?n cung c?p m?t bi?n pháp phòng ng?a khác cho phép b?n kh?i ph?c l?i phiên b?n tr??c ?ó khi trình ?i?u khi?n kh?ng th? ho?t ??ng ?úng ch?c n?ng.

  T??ng l?a

  T??ng l?a theo d?i m?c s? d?ng b?ng th?ng c?a ?ng d?ng, ?i?u ti?t t?ng l?u l??ng và ng?n ch?n các truy c?p ?áng ng? vào Internet ?? ??m b?o giao ti?p m?ng an toàn h?n và nhanh h?n.

  D?n d?p theo l?ch

  Cài ??t d?n d?p th??ng xuyên t? ??ng ?? ??m b?o máy tính c?a b?n kh?ng có b? nh? ??m rác, t?p rác và s? c? hi?u su?t.

  Xem thêm nhi?u tính n?ng b?o v?

  • 5 C?ng C? B?o M?t Giành Gi?i Th??ng

   ???c trang b? 5 c?ng c? b?o m?t m?nh m?, 360 có t? l? phát hi?n virus cao. Ngay c? nh?ng ph?n m?m ??c h?i lén lút nh?t c?ng kh?ng th? tr?n tránh.

  • B?o M?t ?a L?p

   Các ch??ng trình có hành vi ?áng ng? s? b? ch?n khi b? phát hi?n. Ph?n m?m ??c h?i có th? ???c ng?y trang, nh?ng 360 kh?ng ?? l?i cho chúng n?i nào ?? ?n.

  • Ch?ng L?a ??o Gi? D?ng

   K? l?a ??o s? d?ng th? ?o?n l?a ??o gi? d?ng ?? ?n c?p th?ng tin cá nhan c?a b?n. 360 xác ??nh email gi? m?o và các trang web kh?ng an toàn, ng?n h? l?a b?n.

  • Ch?ng Ph?n M?m Gián ?i?p

   Ph?n M?m Gián ?i?p b? ch?n th?m chí tr??c khi nó có th? khóa máy tính c?a b?n. B?n t?i ph?m kh?ng bao gi? có th? nh?n ???c m?t xu nào t? b?n!

  • H?p Cát

   B?n kh?ng ch?c ch?n li?u m?t t?p tin t? ngu?n kh?ng r? có th? gay h?i cho h? th?ng c?a b?n hay kh?ng? H?p Cát cung c?p cho b?n m?t m?i tr??ng tách bi?t ?? ki?m tra và tránh xa m?i r?i ro.

  • B?o V? Trình Duy?t

   B?n ?? truy c?p trang web và ??t nhiên trang ch? c?a b?n b? thay ??i? 360 s? khóa cài ??t trình duy?t và b?o v? b?n kh?i k? chi?m trang ch?.

  • Ng??i B?o V? Tài Li?u

   Tính n?ng t? ??ng sao l?u và theo d?i th?i gian th?c b?o v? b?n kh?ng b? chi?m ?o?t d? li?u, xam ph?m ??c h?i ho?c m?t d? li?u do s? c? h? th?ng m?t cách hi?u qu?.

  • B?o V? Tùy Ch?nh

   B?t k? b?n là ng??i ?am mê hi?u su?t hay ng??i theo ?u?i b?o m?t, b?n lu?n có th? tùy ch?nh ch? ?? b?o v? và gi? an toàn trong t?t c? các tr??ng h?p.

  Kh?ng Có Qu?ng Cáo. Kh?ng Ng?t Qu?ng.

  Kh?ng ph?i lo ng?i. V? nh?ng m?i ?e d?a và qu?ng cáo
  Có nh?ng qu?ng cáo trong ph?n m?m ch?ng vi rút 360 Total Security, nh?ng chúng có th? ???c lo?i b?.
  Nang c?p lên Premium ngay h?m nay ?? tr?i nghi?m tính n?ng b?o m?t kh?ng có qu?ng cáo.

  ?u ??i ??c Bi?t v? Trò Ch?i & ?ng D?ng

  Gi?m giá ??c quy?n cho các thành viên c?a Premium. GI?M ??n 80%!

  WPS Office 2016 Business

  Snap 10

  Burning Studio 18

  WordPerfect Office X8

  System Booster

  PowerDVD 17

  Painter 2017

  VideoStudio Ultimate X10

  Ashampoo? Photo Commander 15

  AfterShot Pro 3

  Driver Updater

  Adguard

  Glasswire Firewall

  Backup Pro 11

  Sticklypassword

  Empire

  Tanki X

  Ch? ?? s?i n?i

  Ph?n m?m b?o m?t ch?a bao gi? có giao di?n ??p ??n th?.
  Tính n?ng b?o m?t có th? s?ng ??ng và thú v?. Các Ch? ?? S?ng ??ng mang l?i cho b?n m?t tr?i nghi?m m?i và ngo?n m?c. Dù b?n quan tam m? m?c ?? nào, b?n lu?n có th? tìm th?y s? phù h?p nh?t cho yêu c?u c?a b?n.

  Get 360 Premium Service

  ???c b?o v? t?t nh?t v?i ch?a ??n ?22,000 m?i tháng
  • Cam k?t hoàn ti?n trong 30 ngày.
  • Lên ??n 3 thi?t b? (Windows)
  • Quy?n truy c?p ??c quy?n ?? nh?n ???c h? tr? k? thu?t

  B?N V?N CH?A Có 360 Total Security?

  T?i V?
  Cài ??t Offline

  国产精品亚洲VA在线