• <rp id="vxxkd"></rp>

  <rp id="vxxkd"></rp>

  Th?ng tin 360

  Beijing Qihu Keji Co. Ltd. (360) là c?ng ty n?n t?ng Internet hàng ??u ? Trung Qu?c d?a trên s? l??ng th?ng kê ng??i dùng hi?n ho?t. Theo nghiên c?u c?a iResearch, vào cu?i tháng 6, 2014, chúng t?i có kho?ng 496 tri?u ng??i dùng Internet hi?n ho?t m?i tháng.

  Nh?n th?y b?o m?t là nhu c?u thi?t y?u c?a t?t c? ng??i dùng di ??ng và Internet, 360 ?? xay d?ng m?t c? s? ng??i dùng r?ng l?n th?ng qua vi?c cung c?p các s?n ph?m b?o m?t di ??ng và Internet toàn di?n, hi?u qu? và than thi?n v?i ng??i dùng. 360 lu?n n? l?c ?? cung c?p các d?ch v? b?o v? thi?t b? di ??ng và máy tính c?a ng??i dùng tr??c nh?ng ph?n m?m và trang web ??c h?i.

  S?n ph?m và d?ch v? c?a chúng t?i ???c h? tr? b?i c?ng ngh? b?o m?t d?a trên ?i?n toán ?ám may mà chúng t?i tin r?ng c?ng ngh? này là m?t trong nh?ng c?ng ngh? m?nh m? và tiên ti?n nh?t trong ngành c?ng nghi?p b?o m?t Internet.

  Trên n?n t?ng PC, 360 cung c?p 3 s?n ph?m quan tr?ng ?? ng??i dùng có th? truy c?p Internet an toàn, ?ó là trình duy?t web, c?a hàng ?ng d?ng và c?ng c? tìm ki?m. 360 c?ng cung c?p hai ?i?m truy c?p Internet quan tr?ng trên n?n t?ng di ??ng, ?ó là trình duy?t web di ??ng và c?a hàng ?ng d?ng.

  360 v?i c? s? khách hàng r?ng l?n ?? thu ???c l?i nhu?n t? qu?ng cáo và các d?ch v? giá tr? gia t?ng khác.

  360 là m?t trong ba c?ng ty Internet hàng ??u d?a trên s? li?u th?ng kê c? s? ng??i dùng.

  Tìm hi?u t?i sao 360 Total Security l?i MI?N PHí..

  H? tr? khách hàng

  ?ng h?

  V?n phòng

  Building 2, 6 Haoyuan, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, P.R.C. 100015

  国产精品亚洲VA在线